Broj posjeta:
8623
BILATERALNA RAZMJENA

 

Međunarodna razmjena studenata temelji se na bilateralnim ugovorima koje Sveučilište u Zagrebu sklapa sa stranim sveučilištima radi provedbe svojih međunarodnih aktivnosti.
 
Postoje dva tipa međusveučilišnih sporazuma i u skladu s tim dva programa razmjene:
 
1. Međusveučilišne bilateralne sporazume Sveučilište u Zagrebu sklapa radi provođenja niza međunarodnih aktivnosti  (izvođenje zajedničkih istraživanja i obrazovnih programa, zajedničko organiziranje konferencija, simpozija, seminara i studijskih putovanja, suradnja na projektima, razmjena nastavnika…). Razmjena studenata samo je jedna od aktivnosti koje sporazumi predviđaju. Takvi sporazumi najčešće se sklapaju za čitavo Sveučilište.
 
2. Program Erasmus  program EU kojim se želi povećati mobilnost studenata te nastavnog i administrativnog osoblja. Međusveučilišni sporazumi koji se radi toga sklapaju definiraju isključivo razmjenu studenata te nastavnog i administrativnog osoblja, a sklapaju se za pojedina područja.

 

Usporedba programa bilateralne mobilnosti
Uvjeti Međusveučilišni bilateralni sporazumi Program Erasmus
 Države
  • europske države
  • neeuropske države
  • države članice EU
 Način financiranja  strano sveučilište i/ili Sveučilište u Zagrebu  Agencija za mobilnost i programe EU i Sveučilište u Zagrebu
 Područje za koje se sklapaju ugovori  sva studijska područja/čitavo sveučilište  dogovoreno područje
 Trajanje stipendije  1 semestar/trimestar ili 1 akademska godina   od 3 do 12 mjeseci
 Raspisivanje natječaja
  • u jesen za ljetni semestar
  • u proljeće za zimski semestar
 u rujnu 2009. za akademsku godinu 2009./2010.
 Odabir kandidata  Odbor za međunarodu suradnju Sveučilišta u Zagrebu  sastavnice Sveučilišta u Zagrebu
 Svrha  pohađanje nastave, pisanje seminarskog ili diplomskog rada  pohađanje nastave, pisanje seminarskog ili diplomskog rada

 

 

 

Povratak na Mobilnost studenata


 


Design by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,