Broj posjeta:
1673
LLP PROJEKTI

Program za cjeloživotno učenje

Program za cjeloživotno učenje sastoji se od četiri sektorska potprograma i dva komplementarna programa: 

  1. Comenius - predškolski odgoj i školsko obrazovanje
  2. Erasmus - visokoškolsko obrazovanje
  3. Leonardo da Vinci - strukovno obrazovanje i osposobljavanje
  4. Grundtvig - obrazovanje odraslih
  5. Transverzalni program - suradnja i inovacije u području cjeloživotnog učenja unutar Europske unije, učenje stranih jezika, razvoj inovativnih informatičkih i komunikacijskih tehnologija, širenje i korištenje rezultata programa
  6. Jean Monnet - podupire institucije koje se bave europskim integracijama.

Za decentralizirane aktivnosti programa za cjeloživotno učenje fakulteti/akademije mogu samostalno predati prijavu za financijsku potporu, te prijavu potpisuje dekan. Međutim, obavezan privitak prijavi mora biti pismo potpore („Endorsment letter“) rektora sveučilišta u kojem se odobrava prijava i sudjelovanje u projektu.
Fakultet/Akademija treba detaljno proučiti pravila i uvjete za pojedinu vrstu projekata (nacionalna pravila i rokovi) objavljene na internetskoj stranici Agencije za mobilnost i programe EU.
Na stranicama Agencije za mobilnost i programe EU objavljen je natječaj za Program za cjeloživotno učenje za Republiku Hrvatsku za programsku godinu 2013.

 

Centralizirane aktivnosti programa za cjeloživotno učenje prijavljuju se Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA), a prijavitelj projekta mora biti Sveučilište.
Natječaji za centralizirane aktivnosti objavljuju se na stranicama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA).

 

Više informacija o postupku prijave i provedbe za sve aktivnosti programa za cjeloživotno učenje nalaze se u priloženim Uputama.


Upute za fakultete/akademije Sveučilišta u Zagrebu - Natječaj 2013.

Obrazac "Letter of Endorsment"

Primjer obrasca "Letter of Intent"

 

 

 


 


Design by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,