Broj posjeta:
19623
MEĐUNARODNA SURADNJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Aktivnosti međunarodne suradnje Sveučilišta u Zagrebu odnose se na razvoj međunarodnih odnosa s partnerskim ustanovama u svijetu, poticanje mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnoga osoblja te sudjelovanje u međunarodnim programima i projektima s područja visokog obrazovanja. Strategiju međunarodne suradnje Sveučilišta u Zagrebu stvaraju i provode Senat Sveučilišta u Zagrebu, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju, Odbor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, središnji Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu te prodekani i uredi/osobe za kontakt za međunarodnu suradnju na fakultetima i akademijama. Prorektorica za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ksenija Turković stupila je na dužnost 15. listopada 2008.

Sveučilište u Zagrebu svoje je određenje za internacionalizaciju djelovanja i programa istaknulo u strateškim dokumentima Iskorak 2001. i International mission and policy. Imajući u vidu smjernice navedene u tim dokumentima, na prijedlog Odbora za međunarodnu suradnju Senat Sveučilišta u Zagrebu prihvatio je u svibnju 2005. Strateški plan internacionalizacije studija Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2005.-2010. koji određuje ciljeve internacionalizacije u navedenome razdoblju.
U svibnju 2007. godine Senat Sveučilišta u Zagrebu prihvatio je Deklaraciju o poticanju uključivanja u međunarodne programe razmjene imajući u vidu dugoročne potrebe hrvatskoga društva i države te cjelokupnoga visokoškolskoga obrazovanja.
U lipnju 2007. godine Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je Plan aktivnosti i mjera za poticanje međunarodne razmjene u kojem su definirani zadatci i njihovi nositelji.

 

Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu ostvaruje se putem:

  • bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma
  • međunarodnih sveučilišnih mreža i udruga
  • međunarodnih projekata s područja visokog obrazovanja
  • međunarodnih znanstvenih i stručnih istraživačkih projekata
  • suradnje na razini fakulteta i akademija, odsjeka, katedri i pojedinačnih članova akademske zajednice
  • rada studentskih udruga.


BILATERALNI MEĐUSVEUČILIŠNI I MEĐUFAKULTETSKI SPORAZUMI

Sveučilište u Zagrebu potpisalo je niz bilateralnih sporazuma s partnerskim sveučilištima u Europi, Sjevernoj i Južnoj Americi i Aziji. Bilateralnim se sporazumima uređuju različiti oblici suradnje, poput rada na zajedničkim temama i projektima, razmjene nastavnika i studenata, zajedničkoga objavljivanja, razmjene informacija te ostalih aktivnosti s ciljem unaprjeđenja akademske suradnje. Popis partnerskih sveučilišta nalazi se ovdje.
Pojedini fakulteti Sveučilišta u Zagrebu također su potpisali međufakultetske sporazume s partnerskim fakultetima inozemnih sveučilišta u kojima su definirani oblici suradnje od obostranoga interesa. Za podatke o tim sporazumima potrebno je obratiti se pojedinome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.


MEĐUNARODNE SVEUČILIŠNE MREŽE I UDRUGE

Sveučilište u Zagrebu sudjeluje u radu više sveučilišnih mreža i međunarodnih udruga.

 

• AUDEM - Alliance of Universities for Democracy
Sveučilišna mreža AUDEM osnovana je 1990. godine. Misija je mreže promoviranje razvoja demokratskih vrijednosti, civilnog društva i razumijevanja između različitih kultura kroz međunarodnu razmjenu među ustanovama visokog obrazovanja i pojedinaca povezanih s njima. Sveučilište u Zagrebu postalo je član Sveučilišne mreže AUDEM 2010. godine.


AUF - Agence universitaire de la francophonie
Sveučilišna agencija za frankofoniju osnovana je u Montrealu 1961. i okuplja više od 650 visokoobrazovnih i znanstvenih ustanova. Cilj je te multiraleralne organizacije podrška suradnji i solidarnosti sveučilišnim ustanovama koje djeluju na francuskom jeziku, kao i razvoj visokoga obrazovanja i znanstvenih istraživanja. U okviru agencije djeluju i regionalni uredi (za Hrvatsku je nadležan Regionalni ured za Srednju i Istočnu Europu u Bukureštu) koji provode planirane aktivnosti. Sveučilište u Zagrebu postalo je član AUF-a 2007. godine.

CEI UniNet – Central European Initiative University Network
Srednjeeuropska inicijativa osnovana je 1989. kao međuvladin forum za političku, ekonomsku i kulturnu suradnju država članica, a danas u njezinu radu sudjeluje 18 zemalja. Unutar te inicijative osnovana je i mreža sveučilišta zemalja članica s ciljem promidžbe suradnje među sveučilištima i drugim visokoobrazovnim ustanovama srednje, istočne i južne Europe te pružanja podrške mobilnosti na sveučilišnoj razini. Mobilnost se promiče financiranjem združenih programa na doktorskoj i diplomskoj razini, ali i ljetnih škola, seminara i radionica.
 

• CASEE - ICA Regional Network for Centra and South Eastern Europe
CASEE (ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe) je europska mreža sveučilišta osnovana u Beču 2010. godine. Osnivačko tijelo CASEE čini 30 sveučilišta središnje i jugoistočne Europe koja su svojim djelovanjem, između ostaloga, vezana i uz poljoprivredu, hranu, biotehnologiju, prirodne resurse, ruralni razvoj i okoliš, s ciljem jačanja kapaciteta i razvijanja suradnje u obrazovanju i znanosti.

DRC – Danube Rectors' Conference
Podunavska rektorska konferencija osnovana je 1983. u Beču, a danas u njezinu radu sudjeluje pedesetak visokoobrazovnih ustanova iz 13 zemalja. Aktivnosti mreže usmjerene su prema poboljšanju kvalitete visokoga obrazovanja, poticanju mobilnosti te promidžbi multilateralne suradnje u regiji. Mreža također služi i kao poveznica između visokoobrazovnih i gospodarskih ustanova te se posebno zalaže za transfer znanja.
 

• EAN - European Access Network

EAN je udruženje sveučilišta, privatnih osoba i drugih organizacija koji dijele zajednički interes za promicanje pravednosti, različitosti i inkluzije u visokom obrazovanju. Pokrenut je 1991. godine uz pomoć iz EU. Jedino je neprofitno udruženje sa sjedištem u Europi s posebnim fokusom na proširenje pristupa visokom obrazovanju nedovoljno zastupljenim skupinama ili skupinama koje su nepovoljnom položaju. Sveučilište u Zagrebu postalo je član EAN-a 2011. godine, a pojedine su sastavnice uključene u rad EAN-a od 2002. 

 

EPUF - Euromed Permanent University Forum

EPUF je mreža koja obuhvaća više od 100 euro-mediteranskih visokoobrazovnih i istraživačkih ustanova. Osnovana je 2006. godine u Tampereu u Finskoj. Cilj je mreže stvaranje održivog visokoobrazovnog prostora u EuroMed regiji. Pridonosi promicanju društva znanja, potiče suradnju i dijalog između obrazovnih ustanova i kulturne tradicije regije te promiče održivi razvoj znanstvene i tehnološke razmjene. Sveučilište u Zagrebu član je mreže EPUF od 2010. godine.

EUA – European University Association
Europsko udruženje sveučilišta predstavlja i podupire visokoobrazovne ustanove u 46 zemalja pružajući im mogućnost suradnje i sudjelovanja u svim aktualnim događanjima vezanim uz politiku visokoga obrazovanja i znanstvenoga istraživanja. Ta udruga ima ključnu ulogu u oblikovanju europskoga sustava visokog obrazovanja i istraživanja zahvaljujući svojoj uključenosti u pitanja vezana uz Bolonjski proces, doprinos oblikovanju znanstvene politike u Europskoj uniji, kao i suradnji s međuvladinim organizacijama.

IUC – Inter University Centre Dubrovnik
Međusveučilišni centar Dubrovnik neovisna je međunarodna ustanova osnovana 1971. i osmišljena kao mjesto razmjene ideja znanstvenika i studenata. Centar djeluje u zgradi Poslijediplomskoga središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu te organizira razna događanja, nastavu u okviru poslijediplomskih studija, konferencije i seminare posvećene raznim disciplinama i pitanjima visokoga obrazovanja. 

RCAA – Rectors' Conference of the Alps-Adriatic Universities
Rektorska konferencija sveučilišta Alpe-Jadran djeluje od 1979. godine te okuplja rektore i predsjednike sveučilišta i visokoškolskih ustanova s cijeloga područja Radne zajednice Alpe-Jadran. Cilj je ove rektorske konferencije suradnja između sveučilišta i visokoškolskih ustanova te korištenje brojnih mogućnosti za znanstvenu i umjetničku suradnju. Teme koje imaju kulturnu, gospodarsku, odnosno političku ili općeznanstvenu važnosti obrađuju se na simpozijima ili u obliku znanstvenoistraživačkih projekata.

SEFI – Société Europénne pour la Formation des Ingénieurs (European Society for Engineering Education)
SEFI najveća je europska mreža visokoškolskih ustanova i pojedinaca koji se bave područjem inženjerstva osnovana 1973. Cilj je mreže pridonijeti razvoju i poboljšanju obrazovanja inženjera u Europi, kao i poboljšati položaj inženjera u društvu. Ona također djeluje kao europski forum čije su ideje na raspolaganju europskim ustanovama, akademskome osoblju, studentima i industriji. Mreža svoje aktivnosti provodi kroz više tematskih radnih skupina. 

UNICA – Network of Universities from the Capitals of Europe
UNICA je mreža od 40 sveučilišta iz glavnih gradova Europe čija je uloga promoviranje akademske izvrsnosti, integracije i suradnje među članicama diljem Europe. Također nastoji biti pokretačem razvoja Bolonjskog procesa te olakšati integraciju sveučilišta iz srednje i istočne Europe u europski visokoobrazovni prostor. Mreža svoje aktivnosti provodi kroz više tematskih radnih skupina.


MEĐUNARODNI PROJEKTI S PODRUČJA VISOKOG OBRAZOVANJA

Sveučilište u Zagrebu uspješno sudjeluje u međunarodnim obrazovnim projektima i to kako u ulozi partnera tako i u ulozi koordinatora projekta.

  • TEMPUS projekti
  • Jean Monnet projekti
  • Erasmus Mundus - prozor vanjske suradnje (Erasmus Mundus External Cooperation Window)
  • Erasmus

MEĐUNARODNI ZNANSTVENI I STRUČNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Pri Sveučilištu u Zagrebu djeluje Ured za međunarodne projekte čiji je cilj pružanje pomoći pri prijavi, provedbi i vođenju istraživačkih projekata. Podrobnije informacije pročitajte na stranicama Ureda.

MEĐUNARODNA SURADNJA NA RAZINI FAKULTETA I AKADEMIJA

Fakulteti i akademije Sveučilišta u Zagrebu samostalno provode međunarodne aktivnosti koje se odnose na njihovo znanstveno i stručno područje. Na sastavnicama djeluju prodekani zaduženi za međunarodnu suradnju kao i uredi/osobe za kontakt koje obavljaju poslove iz djelokruga međunarodne suradnje. Njihov popis po sastavnicama nalazi se ovdje.

RAD STUDENTSKIH UDRUGA

Studentske udruge također aktivno sudjeluju u promicanju mobilnosti studenata te promiču internacionalizaciju Sveučilišta. Međunarodnim aktivnostima bavi se većina studentskih udruga na sastavnicama, krovna studentska udruga Studentski zbor te nekoliko međunarodnih studentskih udruga poput udruge BEST ili IAESTE. Cilj im je organizacija stručnih praksi u inozemstvu te uključivanje što većeg broja hrvatskih studenata u međunarodne projekte, stručne seminare, kulturne razmjene, treninge, radionice i natjecanja. 
 

 

 


 


Design by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,