Broj posjeta:
966
ERASMUS PRIPREMNI POSJETI
Cilj Erasmus pripremnih posjeta jest pomoći ustanovama pri ostvarivanju kontakata s potencijalnim ustanovama u svrhu:
 • sklapanja novih međuinstitucijskih sporazuma u okviru programa Erasmus (ne za obnavljanje postojećih) koji se odnose na mobilnost studenata i/ili osoblja
 • dogovaranje Erasmus stručne prakse 
 • pokretanja Erasmus intenzivnih programa
 • osnivanja Erasmus mreža
 • planiranja Erasmus multilateralnih projekata
 • planiranja Erasmus pratećih mjera.
Aktivnost se može realizirati u obliku:
 • posjete jednoj ili više visokoobrazovnih ustanova koje su potencijalni partneri (a koje ne moraju biti nositeljice Erasmus sveučilišne povelje) 
 • odnosno posjete tvrtki ili organizaciji te 
 • sudjelovanja u kontakt seminarima koje organiziraju nacionalne agencije država koje sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje.
Partnere možete pronaći putem osobnih kontakata, a popis kontakt seminara koji se obično održavaju od rujna do prosinca može se pronaći sredinom tekuće godine na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU (AMPEU), http://www.mobilnost.hr/index.php?id=432. Kontakt seminari omogućavaju povezivanje s ustanovama koje su zainteresirane za suradnju. Na radionicama seminara mogu se razviti nove ideje i suradnju, te uspostaviti nove kontakte.
Kome su namijenjeni?
Pripremni posjeti namijenjeni su nastavnom i nenastavnom osoblju visokoškolske ustanove koja je nositelj Erasmus sveučilišne povelje tj. djelatnicima Sveučilišta u Zagrebu. U okviru jednog pripremnog posjeta može se prijaviti jedan djelatnik Sveučilišta, a samo u iznimnim slučajevima dva.
Prijavu Agenciji za mobilnost i programe EU može podnijeti samo Sveučilište u Zagrebu u ime kandidata koji se prijavljuje. Za Sveučilište u Zagrebu i njegove sastavnice prijave potpisuje rektor.
Države koje mogu biti odredište za pripremne posjete:
 • Države članice EU,
 • Island, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska, Turska (uz uvjet da bar jedna ustanova koja će sudjelovati u budućem partnerstvu/projektu ima status članice EU).
Razdoblje u kojem se može ostvariti pripremni posjet: do 30. travnja sljedeće akademske godine.
Trajanje pripremnog posjeta: od 1 do 5 dana (vrijeme putovanja je uključeno u dužinu trajanja aktivnosti).
Osobe s invaliditetom
Osobe s invaliditetom imaju pravo na uvećani iznos potpore. Detalji su dostupni u Natječaju.

 

Natječaj za sudjelovanje u aktivnosti Pripremni posjeti za 2011./2012. godinu u okviru Programa za cjeloživotno učenje dostupan je preko ove poveznice.

 

 

Prije odlaska na mobilnost:

Prije odlaska na mobilnost sudionik što ranije moguće, a najkasnije 15 dana prije odlaska na pripremni posjet, u svrhu ispostavljanja putnog naloga dostavlja Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu sljedeće podatke/dokumente:

 • datum odlaska na put, datum povratka, mjesto putovanja, svrha putovanja, sredstvo putovanja (zrakoplov, automobil - za automobil obavezno navesti i registarsku oznaku i tip automobila)
 • prezime i ime, datum rođenja, državljanstvo, adresa, OIB, JMBG, naziv banke i broj tekućeg računa
 • policu putnog zdravstvenog osiguranja tj. potvrdu da je sudionik putno zdravstveno osiguran.

Svaku promjenu datuma ili sadržaja pripremnog posjeta kao i odustanak je potrebno što prije javiti na staff@unizg.hr.

Sudioniku će Sveučilište u Zagrebu putem putnog naloga prije početka mobilnosti isplatiti 80% odobrenog iznosa (akontacija se preuzima u Računovodstvu Sveučilišta, Trg maršala Tita 14 u prethodno dogovorenom terminu), a preostalih 20% po završetku aktivnosti i evaluacije završnog izvješća (koje se sastoji od sadržajnog i financijskog dijela) koju vrši Agencija. 

 

Obveze sudionika tijekom pripremnog posjeta:

Sudionik je dužan ostvariti aktivnosti koje su najavljene u prijavi i u okviru dogovorenih datuma.

Prije povratka s pripremnog posjeta sudionik će zatražiti od prihvatne ustanove da mu izda potvrdu o sudjelovanju (Certificate of Attendance) na kojoj treba stajati ime i prezime sudionika, datumi održavanja pripremnog posjeta i potpis organizatora tj. odgovorne osobe na posjećenoj ustanovi.

Sudionik čuva sve putne dokumente (ukrcajne propusnice za avion, karte za vlak, račune za gorivo, cestarine i tunelarine itd.), račun za kotizaciju te dostavlja originale uz završno izvješće. Ovdje možete pronaći popis dokumenata koji služe kao dokaz da je ostvaren pripremni posjet.

 

Obveze sudionika po povratku s pripremnog posjeta:

Sudionik dostavlja završno izvješće Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu najkasnije 20 dana po povratku s mobilnosti. Obrazac za završno izvješće dostupan je ovdje.

Izvješće se sastoji od sadržajnog dijela, koje se odnosi na provedene aktivnosti i učinak samog stručnog usavršavanja, te od financijskog dijela koji se odnosi na podatke o financijama. Preporučamo da sudionik sam ispuni sadržajni dio izvješća te ga pošalje na staff@unizg.hr sveučilišnom Uredu za međunarodnu suradnju na dopunu financijskog dijela. Ured će po ispunjavanju financijskog dijela poslati izvješće elektroničkim putem na provjeru i potpis.

Sudionik upisuje svoju mobilnost u Evidenciju međunarodne suradnje, http://medjunarodna.unizg.hr/.

Sudionik dostavlja sljedeće dokumente sveučilišnom Uredu za međunarodnu suradnju:

 • 2 potpisana završna izvješća (obrazac je dostupan ovdje)
 • potvrdu o sudjelovanju (Certificate of Attendance)
 • putne dokumente (ukrcajne propusnice za avion, karte za vlak, račune za gorivo, cestarine i tunelarine itd.)
 • račun za smještaj (ako moguće)
 • putni nalog (može i kopija)
 • obrazac putnog naloga koji je sudionik dobio prilikom preuzimanja akontacije
 • potpisani Erasmus bilateralni sporazum ili sl. tj. dokaz što je dogovoreno prilikom posjeta
 • ispis iz Evidencije međunarodne suradnje
 • po mogućnosti, sudionik dostavlja i: račune i karte za lokalni prijevoz, fotografije i CD-ROMove o ciljnoj ustanovi/posjetu, publikacije koje izdala strana ustanova (letci, brošure, upitnici, ankete), ostale materijale i dokumente.

Evaluaciju završnog izvješća vrši Agencija za mobilnost. Više o evaluaciji završnog izvješća možete pročitati u odlomcima 5.1. i 5.2. u Agencijinom Priručniku za pripremne posjete (privitak 6 u Natječaju 2011.). Agencija će evaluirati izvješće u roku od 45 kalendarskih dana od primitka izvješća. To se razdoblje može produžiti u slučaju da Agencija od Sveučilišta tj. sudionika posjeta zatraži dodatnu prateću dokumentaciju ili informacije. U tom slučaju Sveučilište ima 30 kalendarskih dana da u ime sudioniek posjeta dostavi dodatne dokumentaciju ili podatake. Za dodatnu provjeru dokumentacije tzv. desk check traže se gore naveden dokumenti ako nisu dostavljeni uz završno izvješće.
 

Kontakt osoba u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu:
Renata Hranjec, tel. 4698 102, renata.hranjec@unizg.hr
 


 


Design by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,