Broj posjeta:
2458373
02.03.2011. u 18:56
Uređeno: 21.07.2011. u 18:02
Natječaj za sudjelovanje u aktivnosti Pripremni posjeti za 2011./2012. godinu u okviru Programa za cjeloživotno učenje

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za aktivnost Pripremni posjeti za 2011./2012. godinu unutar potprograma Erasmus. Cilj ove aktivnosti, namijenjene nastavnom i nenastavnom osoblju Sveučilišta u Zagrebu, jest uspostavljanju kontakata s budućim partnerskim ustanovama kroz posjete i kontakt seminare.

Sveučilišni rokovi za prijavu: 4. travnja, 4. srpnja, 5. rujna i 7. studeni 2011.

KLASA: 605-01/11-22/11

URBROJ: 380-153/037-11-2
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU raspisuje
Natječaj za sudjelovanje djelatnika Sveučilišta u Zagrebu u aktivnosti Pripremni posjeti za 2011./2012. godinu unutar potprograma Erasmus, sastavnog dijela Programa za cjeloživotno učenje.
 
Cilj pripremnih posjeta
Cilj pripremnih posjeta jest pomoći ustanovama pri ostvarivanju kontakata s potencijalnim ustanovama u svrhu:
 • sklapanja novih međuinstitucijskih sporazuma u okviru programa Erasmus (ne za obnavljanje postojećih) koji se odnose na mobilnost studenata i/ili osoblja
 • dogovaranje Erasmus stručne prakse 
 • pokretanja Erasmus intenzivnih programa
 • osnivanja Erasmus mreža
 • planiranja Erasmus multilateralnih projekata
 • planiranja Erasmus pratećih mjera.
Aktivnost se može realizirati u obliku:
 • posjete jednoj ili više visokoobrazovnih ustanova koje su potencijalni partneri (a koje ne moraju biti nositeljice Erasmus sveučilišne povelje) 
 • odnosno posjete tvrtki ili organizaciji te 
 • sudjelovanja u kontakt seminarima koje organiziraju nacionalne agencije država koje sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje.
Partnere možete pronaći putem osobnih kontakata, a popis kontakt seminara koji se obično održavaju od rujna do prosinca može se pronaći sredinom tekuće godine na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU (AMPEU), http://www.mobilnost.hr/index.php?id=432. Kontakt seminari omogućavaju povezivanje s ustanovama koje su zainteresirane za suradnju. Na radionicama seminara mogu se razviti nove ideje i suradnju, te uspostaviti nove kontakte.
Kome su namijenjeni?
Pripremni posjeti namijenjeni su nastavnom i nenastavnom osoblju visokoškolske ustanove koja je nositelj Erasmus sveučilišne povelje tj. djelatnicima Sveučilišta u Zagrebu. U okviru jednog pripremnog posjeta može se prijaviti jedan djelatnik Sveučilišta, a samo u iznimnim slučajevima dva.
Prijavu Agenciji za mobilnost i programe EU može podnijeti samo Sveučilište u Zagrebu u ime kandidata koji se prijavljuje. Za Sveučilište u Zagrebu i njegove sastavnice prijave potpisuje rektor.
Države koje mogu biti odredište za pripremne posjete:
 • Države članice EU,
 • Island, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska, Turska (uz uvjet da bar jedna ustanova koja će sudjelovati u budućem partnerstvu/projektu ima status članice EU).
Razdoblje u kojem se može ostvariti pripremni posjet: do 30. travnja 2012.
Trajanje pripremnog posjeta: od 1 do 5 dana (vrijeme putovanja je uključeno u dužinu trajanja aktivnosti).
Rokovi za prijavu Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu:
 • 4. travnja 2011. za aktivnosti koje počinju 27. svibnja 2011.
 • 4. srpnja 2011. za aktivnosti koje počinju 29. kolovoza 2011.
 • 5. rujna 2011. za aktivnosti koje počinju 31. listopada 2011.
 • 7. studeni 2011. za aktivnosti koje počinju 30. prosinca 2011.
 
Opći kriteriji formalne prihvatljivosti:
Opće kriterije formalne prihvatljivosti za prijave unutar Programa za cjeloživotno učenje možete pronaći u 1. dijelu Vodiča kroz Program za cjeloživotno učenje za 2011., poglavlje 3.
Specifični kriteriji formalne prihvatljivosti:
Budući da je cilj financijskih potpora za pripremne posjete (uključujući kontakt seminare) podrška organizacijama pri razvijanju budućih projekata/partnerstava, matična zemlja i zemlja odredišta trebaju biti sudionice Programa za cjeloživotno učenje, ali ne nužno i članice EU.
Prijavitelji/korisnici financijske potpore ipak trebaju obratiti pozornost na sljedeće zahtjeve:
 - najmanje jedna partnerska ustanova budućeg partnerstva/prijave za projekt koja će biti pripremljena kao rezultat potpore za pripremni posjet, treba se nalaziti u državi članici EU kako bi prijava za financijsku potporu partnerstvu/projektu bila formalno valjana;
 - zahtjevi koje je postavila nacionalna agencija (AMPEU);
 - financijska se potpora dodjeljuje samo jednoj osobi po posjetu, no u posebnim slučajevima potpora se smije dodijeliti dvjema osobama iz iste ustanove za zajednički posjet. Potpora se dodjeljuje samo za jedan posjet po potencijalnom projektu.
 - prijave za pripremni posjet nisu formalno prihvatljive nakon podnošenja prijave za predmetni projekt.
 
Nacionalni kriteriji za prihvatljivost prijava koje je odredio AMPEU:
 • PAŽNJA! Za Erasmus pripremne posjete ustanova/sastavnica može primiti financijsku potporu za jedan pripremni posjet po sastavnici u programskoj godini.
 • Prijave sa Sveučilišta čije sastavnice imaju pravnu osobnost potpisuje rektor.
Standardna lista kriterija za provjeru formalne prihvatljivosti nalazi se u Privitku 4 ovog Natječaja.
Nacionalni prioriteti koje je odredio AMPEU:
Prednost pri bodovanju imat će:
 • Ustanove kojima do sad nije bila dodijeljena financijska potpora za pripremne posjete (Sveučilištu u Zagrebu je do sada dodijeljeno više financijskih potpora za pripremne posjete!)
 • Veleučilišta i visoke škole za Erasmus pripremne posjete.
Kriteriji za dodjelu financijske potpore
Lista kriterija za provjeru kvalitete nalazi se u Privitku 4 ovog Natječaja.

Financijska potpora
Financijska potpora računa se na osnovi:
 • putnih troškova (autobus, vlak, avion, brod – sve 2. razred, te iznimno automobil i troškovi vize). Ne odobravaju se troškovi lokalnog prijevoza – gradski i prigradski prijevoz, taksi – osim u iznimnim slučajevima). Putni troškovi dokazuju se originalnim voznim kartama, računima, propusnicama za ukrcaj i sl.)
 • naknade za kontakt seminare (Naknadu za sudjelovanje na seminaru određuje nacionalna agencija države koja organizira seminar. Ako su hrana i smještaj uključeni u kotizaciju ne može se dodijeliti dodatna financijska sredstva za životne troškove, osim za dio proveden na putu ako sve zajedno ne prelazi pet dana.)
 • životnih troškova (pokrivaju troškove smještaja, hrane, lokalnog prijevoza, osiguranja, telekomunikacijskih usluga itd. a izračunavaju se na temelju trajanja posjeta, koristeći iznos dnevnice za svaku pojedinu zemlju. Iznosi dnevnica nalaze se u Nacionalnim pravilima za prijavitelje (Privitak 2). Iznos se isplaćuje na temelju paušalnog iznosa. Potrebno je priložiti dokaze o sudjelovanju u mobilnosti – ukrcajna propusnica, potvrda o sudjelovanju na aktivnosti, i sl.).
Osobe s invaliditetom
Osobe s invaliditetom imaju pravo na uvećani iznos potpore. U prijavi je potrebno priložiti potvrdu o posebnim potrebama, dokument koji potvrđuje da je potreban pratitelj (ako je primjenjivo), potvrdu o stupnju i vrsti invaliditeta ne stariju od 6 mjeseci. Procjena troškova temeljit će se na podacima navedenim u prijavi te je potrebno specificirati dodatne troškove gdje je god to moguće.
Kako se prijaviti?
Prijave treba slati u zadanom roku putem prijavnog obrasca Erasmus pripremni posjeti koji je dostupan na mrežnoj stranici Agencije za mobilnost i programe EU  i na kraju ovoga Natječaja – Privitak 1. Prijava se šalje u elektroničkoj formi i preporučenom poštom.
Prijavu u elektroničkom obliku šalje kandidat osobno (pritiskom na tipku Submit on-line i elektroničkom poštom na pripremni.posjeti@mobilnost.hr i na renata.hranjec@unizg.hr), a prijavu u papirnatom obliku, koju potpisuje rektor, nacionalnoj agenciji šalje Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta.
PROCEDURA PRIJAVE:
 1. Ispuniti elektronički prijavni obrazac Erasmus pripremni posjeti – po mogućnosti na engleskom jeziku – koji možete preuzeti s mrežne stanice Agencije za mobilnost i programe EU u pdf formatu. Ispunite ga dok niste mrežno povezani.
 2. Prije ispunjavanja obrasca pročitajte Upute za ispunjavanje obrasca (Privitak 3 ovog Natječaja), u kojima su opisani glavni koraci za prijavu putem elektroničkog prijavnog obrasca, i pažljivo unesite sve potrebne podatke u obrazac. Preporučamo da pročitate i Nacionalna pravila za prijavitelje (Privitak 2 ovog Natječaja).
 3. Nakon što ste prijavu izvršili online, isprintajte 3 primjerka ispunjenog isprintanog obrasca (po mogućnosti obostrano) te s pozivnim pismom s ciljne ustanove i odobrenjem dekana za vašu prijavu (u odobrenju mora biti točno navedeno za koju vrstu Pripremnog posjeta i prema kojoj stranoj ustanovi se prijavljujete) preporučenom poštom pošaljite na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, 10 000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj pripremni posjeti“ ili predajte osobno u pisarnicu Sveučilišta, Trg maršala Tita 14.
 4. Prijavu je potrebno dostaviti Sveučilištu do gore navedenih rokova kako bi Sveučilište na vrijeme moglo poslati potpisanu prijavu s cjelokupnom dokumentacijom Agenciji.
 5. Agenciji za mobilnost i programe EU (pripremni.posjeti@mobilnost.hr) kao i sveučilišnom Uredu za međunarodnu suradnju (renata.hranjec@unizg.hr) potrebno je poslati PDF prijavu.
 6. Ured za međunarodnu suradnju će izvršiti konačnu prijavu prema nacionalnoj agenciji nakon provjere valjanosti dostavljene prijave (ustanova ne može predati dvije zasebne prijave s identičnim idejama za pripremni posjet). 
Papirnatu prijavu sačinjavaju sljedeći dokumenti:
                a) molba/dopis na hrvatskom jeziku;
                b) 3 primjerka popunjenog i isprintanog obrasca (kojeg kandidat ne potpisuje!);
                c) odobrenje za sudjelovanje u pripremnom posjetu koje potpisuje dekan kandidatove matične sastavnice. U odobrenju je potrebno navesti za koju vrstu pripremnog posjeta i prema kojoj stranoj  ustanovi se kandidat prijavljuje;
    d) pozivno pismo s ciljne ustanove s datumima planiranog posjeta.
 
Ugovaranje i isplata financijske potpore
Konačnu odluku o odabiru donosi Agencija i o tome obavještava Sveučilište. Sveučilište će obavijestiti kandidata o odluci Agencije. Agencija predviđa objavu rezultata 10 tjedana nakon roka prijave.
Detaljnije informacije o postupku evaluacije i odabira prijava koje provodi Agencija možete saznati u poglavlju 3 privitka 6 (Priručnik za pripremne posjete) ovog Natječaja.
Sveučilište u Zagrebu sklapa ugovor s Agencijom. Sudioniku će putem putnog naloga prije početka biti isplaćeno 80% odobrenog iznosa, a preostalih 20% po završetku aktivnosti i evaluacije završnog izvješća (koje se sastoji od sadržajnog i financijskog dijela) koju obavlja Agencija. Obrazac završnog izvješća možete pronaći ovdje. Detaljnije informacije o obvezama sudionika prije, tijekom i poslije pripremnog posjeta možete saznati ovdje.
Detaljnije o pripremnim posjetima možete naći na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU.
Za eventualna pojašnjenja obratiti se Renati Hranjec u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, na e-mail: renata.hranjec@unizg.hr ili na telefon 4698 102. 
Privitci:
- privitak 1: Prijavni obrazac

- privitak 6: Priručnik za pripremene posjete u okviru Natječaja 2011. (tekst ovog Natječaja ima prednost pred Priručnikom)
 
 
 
Korisne poveznice:
- Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) – www.mobilnost.hr
- Cjelokupna natječajna dokumentacija Natječaja za Program cjeloživotnog učenja – potprogram Erasmus (uključujući Vodič kroz Program za cjeloživotno učenje za 2011.) - http://mobilnost.hr.lin6.c-a.hr/index.php?id=402
- Općenito o pripremnim posjetima - http://www.mobilnost.hr/index.php?id=133  
 
 
 

 

Renata HranjecDesign by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,