Broj posjeta:
2458373
08.06.2011. u 14:16
Uređeno: 21.06.2011. u 14:53
Natječaj za sudjelovanje u programu ERASMUS za ak. god. 2011./2012. - nastavno i nenastavno osoblje

Raspisan je natječaj za sudjelovanje u Programu ERASMUS za ak. god. 2011./2012. i financijsku potporu nastavnom i nenastavnom osoblju Sveučilišta u Zagrebu koje odlazi na mobilnost u inozemstvo u svrhu održavanja nastave odnosno stručnog usavršavanja u zimskom i ljetnom semestru ak. god. 2011./2012.

Rok za prijavu: 11. srpnja 2011.

KLASA: 605-01/11-22/20
URBROJ: 380-153/037-11-1


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU


na temelju Odluke Agencije za mobilnost i programe EU o prihvaćanju prijave za dodjelu financijske potpore na natječaj za 2011. godinu za Erasmus individualnu mobilnost u okviru Programa za cjeloživotno učenje (2011-1-HR1-ERA02-00835) i sklopljenih bilateralnih Erasmus sporazuma sa stranim visokoškolskim ustanovama raspisuje


NATJEČAJ


za sudjelovanje u Programu ERASMUS za ak. god. 2011./2012. i za financijsku potporu nastavnom i nenastavnom osoblju Sveučilišta u Zagrebu koje odlazi na mobilnost u inozemstvo u svrhu održavanja nastave odnosno stručnog usavršavanja u zimskom i ljetnom semestru ak. god. 2011./2012.


OPĆI DIO


Natječaj se odnosi na program mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja Sveučilišta u Zagrebu u zimskom i ljetnom semestru akademske godine 2011./2012., i to radi održavanja nastave na partnerskoj visokoškolskoj ustanovi (nastavnici) ili stručnog usavršavanja na inozemnoj ustanovi (nastavno i nenastavno osoblje).


Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja raspisuje se na osnovi bilateralnih Erasmus sporazuma koje je Sveučilište u Zagrebu potpisalo s određenim visokoškolskim partnerskim ustanovama (u Posebnom dijelu Natječaja).


Sveučilište u Zagrebu osiguralo je u okviru potpisanih bilateralnih sporazuma s partnerskim sveučilištima veći broj mjesta nego što je moguće financirati iz sredstava koje je Sveučilištu u Zagrebu dodijelila Agencija za mobilnost i programe EU. Nacionalna Agencija sufinancira maksimalno 145 dana u svrhu održavanja nastave i maksimalno 180 dana u svrhu stručnog usavršavanja nastavnog i nenastavnog osoblja (od toga se predviđa 50 dana za stručno usavršavanje administrativnog i Erasmus osoblja).
 

Na natječaj se može prijaviti nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu:

 • u stalnom radnom odnosu na Sveučilištu u Zagrebu tj. osobe u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavim zvanjima te u suradničkim zvanjima asistenata koje su zaposlene na Ugovor o radu kao i znanstveni novaci koji su uključeni u izvedbu nastave te stručno i administrativno osoblje zaposleno na Ugovor o radu,
 • s hrvatskim državljanstvom ili državljanstvom neke druge države sudionice programa (države članice EU, EFTA države i Turska), statusom izbjeglice, osobe bez državljanstva odnosno/ili s registriranim stalnim boravištem u RH.

Vanjski suradnici, zaposleni na Ugovoru o djelu, ne ispunjavaju uvjete za prijavu na Natječaj.


Uvjet za nastavno osoblje koje se prijavljuje za aktivnost održavanja nastave je održavanje najmanje 5 sati nastave tj. 1 dan. Mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja mora trajati najmanje 5 dana (iznimno, i kraće od 5 dana ali za to moraju postojati objektivni razlozi). Sukladno tome, financirat će se najviše 5 dana mobilnosti ali sama mobilnost može trajati i duže tj. kako je dogovoreno s inozemnom ustanovom.


Kod aktivnosti Održavanje nastave sudionici moraju imati znanstveno-nastavno zvanje ili umjetničko-nastavno zvanje odnosno suradničko zvanje asistenta. Moguće je sudjelovanje zaposlenika u statusu znanstvenog novaka uz uvjet da su uključeni u izvedbu nastave.


Kod aktivnosti Stručno usavršavanje sudionici mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja. Kada je predviđeno stručno usavršavanje na ustanovi koja nema status visokog učilišta, nije potrebno sklopiti bilateralni Erasmus sporazum. Odnos između člana osoblja i dotične ustanove određen je individualnim nastavnim planom/planom rada.


Započeta aktivnost mora se održati u kontinuitetu te se ne može prekidati osim ako za to postoje objektivni razlozi.


Prije prijave na natječaj kandidat je dužan kontaktirati nastavnike/djelatnike/voditelje katedri, zavoda ili ureda na ciljnoj inozemnoj visokoškolskoj ustanovi tj. kontakt osobu u ustanovi koja nema status visokog učilišta te dogovoriti nastavni plan tj. plan rada i datume svoga boravka.


Mobilnost u sklopu programa Erasmus u ak. god. 2011./2012. može se ostvariti do 30. rujna 2012.


Pojedinačna financijska potpora za nastavno i nenastavno osoblje uključuje dnevnice (90 % od najviše dnevnice određene od strane Europske komisije; u Tablici dnevnica u Posebnom dijelu Natječaja su prikazani iznosi koji će biti isplaćeni u cijelosti; dnevnice služe za pokrivanje životnih troškova, npr. smještaja, prehrane, obaveznog putnog zdravstvenog osiguranja itd. – detaljnije u Uputama) i stvarne putne troškove (u najvišem iznosu do 400 eura u kunskoj protuvrijednosti). Ne priznaju se troškovi lokalnog prijevoza. U izračun financijske potpore može se uključiti i jedan dan puta, ako je planirani boravak na ciljnoj inozemnoj visokoškolskoj ustanovi manji od 5 dana.


Nastavno i nenastavno osoblje koje se prijavi na natječaj, uz uvjet da mu je prijava pravovaljana, ali ne uđe u krug stipendiranog osoblja, može na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant staff).


Odabir kandidata provest će Odbor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Kriteriji odabira kandidata biti će:

 • prva mobilnost u okviru programa Erasmus (prilikom odabira kandidata prednost će imati kandidati koji se još nisu prijavljivali za ovu vrstu mobilnosti te koji još nisu primili financijsku potporu u okviru programa Erasmus (ak. god. 2009./2010. i 2010./2011.) odnosno u okviru Programa bilateralne mobilnosti u ak. god. 2008./2009.),
 • kvaliteta nastavnog plana/plana rada,
 • pozivno pismo s ciljne ustanove,
 • zastupljenost svih sastavnica Sveučilišta,
 • akademski status,
 • korist za daljnji rad na matičnoj ustanovi,
 • poznavanje jezika na kojem će se održavati nastava,
 • dužina boravka u skladu s opsegom aktivnosti te
 • način diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu.

Prednost pri prijavi za određeno mjesto dogovoreno određenim Erasmus sporazumom imati će kandidati čiji je matični fakultet/akademija sklopila dotični Erasmus sporazum.


Prednost za dodjelu financijske potpore imati će kandidati kojima u 2009., 2010. i 2011. Sveučilište u Zagrebu nije financiralo mobilnost temeljem standardnih međusveučilišnih sporazuma.


Nastavno i nenastavno osoblje s invaliditetom ima pravo na uvećani iznos financijske potpore, ovisno o stupnju invaliditeta. Prijavi je potrebno priložiti potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta. Postupak prijave za dodatna financijska sredstva opisan je u Uputama u Posebnom dijelu ovog natječaja.


Osoblje ne može dobiti financijsku potporu u okviru programa Erasmus ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti paralelno financiran iz drugih sredstava koja potječu iz Europske unije.

 

PRIJAVA
Prijavu sačinjavaju sljedeći dokumenti:

 • molba na hrvatskom jeziku
 • ispunjen i potpisan prijavni obrazac ovjeren od prihvatne ustanove kao i od matičnog fakulteta/akademije (preporuka je da obje ustanove ovjere prijavni obrazac prije nego prijava bude poslana; detaljnije u Uputama u Posebnom dijelu Natječaja)
 • pozivno pismo s prihvatne ustanove
 • životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku (poželjno na Europass obrascu)
 • dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu na matičnoj ustanovi (ne slati kopiju Ugovora o radu)
 • potpisana suglasnost dekana/rektora za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti.

Rok za prijavu:

 • do zaključno 11. srpnja 2011.

Prijave s popratnom dokumentacijom treba dostaviti:

 • u papirnatom obliku (osobno u pisarnicu Sveučilišta ili poštom) na adresu:

          Sveučilište u Zagrebu
          Trg maršala Tita 14
          10 000 Zagreb
          (s naznakom: Natječaj za Program ERASMUS – nastavno i  nenastavno osoblje, ak. god. 2011./2012.)

Neće se razmatrati nepotpune prijave, prijave pristigle nakon naznačenog roka (u obzir će se uzeti datum na poštanskom pečatu) te prijave podnesene samo elektroničkim putem.


Rezultati će biti objavljeni na stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, a izabrani kandidati i uredi/kontakti za međunarodnu suradnju njihovih sastavnica bit će obaviješteni putem elektroničke pošte.


Izabrani kandidati sklopit će sa Sveučilištem Ugovor o financijskoj potpori u svrhu boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi. Ugovor su dužne sklopiti i osobe koje neće primiti financijsku potporu (zero-grant staff) jer se na njih primjenjuju sva pravila kao i za članove osoblja koji primaju Erasmus financijsku potporu.


Za dodatne informacije obratiti se kontakt osobi:

 

POSEBNI DIO


Posebni dio ovog natječaja sadrži:


1. Popis visokoškolskih ustanova s kojima su potpisani bilateralni Erasmus sporazumi o razmjeni nastavnog i nenastavnog osoblja koja će se financirati iz programa Erasmus (ispravak od 21.6.2011., naznačeno u tablici)
2. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu održavanja nastave – nastavno osoblje
3. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu stručnog usavršavanja – nastavno i nenastavno osoblje
4. Europass obrazac za životopis
5. Upute za prijavu na natječaj i pojašnjenja (ažurirano 21.6.2011.)
6. Tablica dnevnica (iznosi izraženi u EUR)
7. Zajednički europski referentni okvir za jezike (ZEROJ/CEFR) – tablica razina jezičnih vještina
8. Prijavni obrazac za osobe s invaliditetom

 

Renata HranjecDesign by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,