Broj posjeta:
2458373
18.04.2012. u 11:23
Uređeno: 25.04.2012. u 21:32
Natječaj za sudjelovanje u programu ERASMUS za ak. god. 2012./2013. - nastavno i nenastavno osoblje

Raspisan je natječaj za sudjelovanje u Programu ERASMUS za ak. god. 2012./2013. i financijsku potporu nastavnom i nenastavnom osoblju Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica koje odlazi na mobilnost u inozemstvo u svrhu održavanja nastave odnosno stručnog usavršavanja u zimskom i ljetnom semestru ak. god. 2012./2013.

Rok za prijavu: 28. svibnja 2012.

 

Napomena: 25. travnja objavljen ispravak Popisa potpisanih Erasmus sporazuma (privitak 1 Posebnog dijela Natječaja).

KLASA: 605-01/12-22/21
URBROJ: 380-153/037-12-1
 


URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU


raspisuje


NATJEČAJ


za sudjelovanje u Programu ERASMUS u ak. god. 2012./2013. za financijsku potporu nastavnom i nenastavnom osoblju Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica koje odlazi na mobilnost u inozemstvo u svrhu održavanja nastave odnosno stručnog usavršavanja u zimskom i ljetnom semestru ak. god. 2012./2013.
 

OPĆI DIO


Natječaj se odnosi na program mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica u zimskom i ljetnom semestru akademske godine 2012./2013., i to radi održavanja nastave na partnerskoj visokoškolskoj ustanovi (nastavnici) ili stručnog usavršavanja na inozemnoj ustanovi (nastavno i nenastavno osoblje).


Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja raspisuje se na osnovi bilateralnih Erasmus sporazuma koje su Sveučilište u Zagrebu odnosno sastavnice potpisale s određenim visokoškolskim partnerskim ustanovama (u Posebnom dijelu Natječaja). Iznimke od ovog uvjeta biti će prijave za odlazak na stručne radionice (tj. (Erasmus) Staff Training Week) koje organiziraju strane visokoškolske ustanove. Individualni Erasmus sporazum se u tom slučaju može potpisati neposredno prije mobilnosti.


U pravilu, Sveučilište u Zagrebu osigurava u okviru potpisanih bilateralnih sporazuma s visokoškolskim partnerskim ustanovama veći broj mjesta nego što je moguće financirati iz sredstava koja Sveučilištu u Zagrebu dodjeljuje Agencija za mobilnost i programe EU. Sveučilište će objaviti rang-listu kandidata za aktivnost održavanje nastave te rang-listu za aktivnost stručno usavršavanje. Nakon obavijesti o dodijeljenim sredstvima od strane Nacionalne agencije, Sveučilište će objaviti broj kandidata kojima su odobrena financijska sredstva za mobilnost u svrhu održavanja nastave tj. stručnog usavršavanja.


Na natječaj se može prijaviti nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica:

 • u stalnom radnom odnosu na Sveučilištu u Zagrebu ili njegovim sastavnicama tj. osobe u znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavim i nastavnim zvanjima te u suradničkim zvanjima asistenata koje su zaposlene na Ugovor o radu kao i znanstveni novaci koji su uključeni u izvedbu nastave te stručno i administrativno osoblje zaposleno na Ugovor o radu,
 • s hrvatskim državljanstvom ili državljanstvom neke druge države sudionice programa (države članice EU, EFTA države, Turska i Makedonija), statusom izbjeglice, osobe bez državljanstva odnosno/ili s registriranim stalnim boravištem u RH.

Vanjski suradnici, zaposleni na Ugovoru o djelu, ne ispunjavaju uvjete za prijavu na Natječaj.


Uvjet za nastavno osoblje koje se prijavljuje za aktivnost održavanja nastave je održavanje najmanje 5 sati nastave tj. 1 dan. Mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja mora trajati najmanje 5 dana (iznimno, i kraće od 5 dana ali za to moraju postojati objektivni razlozi).


Financirat će se najviše 5 dana mobilnosti, ali sama mobilnost može trajati i duže tj. kako je dogovoreno s inozemnom ustanovom.


Kod aktivnosti Održavanje nastave sudionici moraju imati znanstveno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno ili nastavno zvanje odnosno suradničko zvanje asistenta. Moguće je sudjelovanje zaposlenika u statusu znanstvenog novaka uz uvjet da su uključeni u izvedbu nastave.


Kod aktivnosti Stručno usavršavanje sudionici mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja. Kada je predviđeno stručno usavršavanje na ustanovi koja nema status visokog učilišta, nije potrebno sklopiti bilateralni Erasmus sporazum. Odnos između člana osoblja i dotične ustanove određen je individualnim nastavnim planom/planom rada.


Započeta aktivnost mora se održati u kontinuitetu te se ne može prekidati, osim ako za to postoje objektivni razlozi.


Prije prijave na Natječaj kandidat je dužan kontaktirati nastavnike/djelatnike/voditelje katedri, zavoda ili ureda na ciljnoj inozemnoj visokoškolskoj ustanovi tj. kontakt osobu u ustanovi koja nema status visokog učilišta te dogovoriti nastavni plan tj. plan rada i datume svoga boravka.


Mobilnost u sklopu programa Erasmus u ak. god. 2012./2013. može se ostvariti od 1. srpnja 2012. do 30. rujna 2013.


Pojedinačna financijska potpora za nastavno i nenastavno osoblje uključuje iznose za troškove života (tablica - privitak 6) i stvarne putne troškove (u najvišem iznosu do 400 eura u kunskoj protuvrijednosti). Iznosi za troškove života predstavljaju 80% od najviše dnevnice određene od strane Europske komisije. Tablica iznosa za životne troškove nalazim se u Posebnom dijelu Natječaja. U Tablici prikazani iznosi mogu biti dijelom oporezivi (više u Uputama u Posebnom dijelu Natječaja).


Nastavno i nenastavno osoblje koje se prijavi na natječaj, uz uvjet da mu je prijava prihvaćena, ali ne uđe u krug stipendiranog osoblja, može na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant staff).


Odabir kandidata provest će Odbor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Prednost za dodjelu financijske potpore imati će kandidati:

 • koji odlaze na prvu mobilnost u okviru programa Erasmus te koji još nisu primili financijsku potporu u okviru programa Erasmus (ak. god. 2009./2010., 2010./2011. i 2011./2012.), 
 • koji nisu primili financijsku potporu u okviru Programa bilateralne mobilnosti u ak. god. 2008./2009.) te
 • kojima u 2010., 2011. i 2012. Sveučilište u Zagrebu nije financiralo mobilnost temeljem standardnih međusveučilišnih sporazuma.

Prijavljeni kandidati ocjenjivat će se i prema sljedećim kriterijima poredanim po redu važnosti polazeći od većeg prema manjem:

 1. kvaliteta nastavnog plana/plana rada
 2. korist za daljnji rad na matičnoj ustanovi
 3. dužina boravka u skladu s opsegom aktivnosti
 4. način diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu
 5. sveopća kvaliteta kandidata
 6. znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno i nastavno zvanje te stručno i administrativno osoblje
 7. suradničko zvanje višeg asistenta
 8. suradničko zvanje asistenta i status znanstvenog novaka.

U obzir će se uzimati ravnomjerna zastupljenost svih sastavnica Sveučilišta te pozivno pismo s ciljne ustanove.


U slučaju više prijava za isto mjesto dogovoreno određenim Erasmus sporazumom, prednost će imati kandidati čiji je matični fakultet/akademija sklopila dotični Erasmus sporazum.


Nastavno i nenastavno osoblje s invaliditetom ima pravo na uvećani iznos financijske potpore, ovisno o stupnju invaliditeta. Prijavi je potrebno priložiti potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta. Postupak prijave za dodatna financijska sredstva opisan je u Uputama u Posebnom dijelu ovog Natječaja.


Osoblje ne može dobiti financijsku potporu u okviru programa Erasmus ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti paralelno financiran iz drugih sredstava koja potječu iz Europske unije.

 

PRIJAVA

Prijavu sačinjavaju sljedeći dokumenti:

 • molba na hrvatskom jeziku
 • ispunjen i potpisan prijavni obrazac ovjeren od prihvatne ustanove kao i od matičnog fakulteta/akademije (preporuka je da obje ustanove ovjere prijavni obrazac prije slanja prijave; detaljnije u Uputama u Posebnom dijelu Natječaja)
 • pozivno pismo s prihvatne ustanove
 • životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku (poželjno na Europass obrascu)
 • dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu na matičnoj ustanovi (ne slati kopiju Ugovora o radu)
 • potpisana suglasnost dekana/rektora za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti.

Rok za prijavu:

 • zaključno do ponedjeljka 28. svibnja 2012.

Prijave s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti:

 • u papirnatom obliku (osobno u pisarnicu Sveučilišta ili poštom) na adresu:

               Sveučilište u Zagrebu
               Trg maršala Tita 14 
               10 000 Zagreb
               (sa naznakom: Natječaj za Program ERASMUS – nastavno i nenastavno osoblje, ak. god. 2012./2013.)

Neće se razmatrati nepotpune prijave, prijave pristigle nakon naznačenog roka (u obzir će se uzimati datum na poštanskom pečatu) te prijave podnesene samo elektroničkim putem.


Rezultati će biti objavljeni na stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, http://international.unizg.hr/, najkasnije 30 dana po završetku natječaja, a izabrani kandidati te uredi/kontakti za međunarodnu suradnju njihovih sastavnica bit će obaviješteni putem elektroničke pošte. Odbijeni kandidati bit će pismenim putem obaviješteni o razlozima odbijanja. Prijavom na Natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime javno objavi u rezultatima Natječaja.


Izabrani kandidati sklopit će sa Sveučilištem Ugovor o financijskoj potpori u svrhu boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi. Ugovor su dužne sklopiti i osobe koje neće primiti financijsku potporu (zero-grant staff) jer se na njih primjenjuju sva pravila kao i za članove osoblja koji primaju Erasmus financijsku potporu.


Za dodatne informacije obratiti se kontakt osobi:

 • Renata Hranjec, Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, tel. 4698 102, staff@unizg.hr

POSEBNI DIO
Posebni dio ovog Natječaja sadrži:

 1. Popis visokoškolskih ustanova s kojima su potpisani bilateralni Erasmus sporazumi o razmjeni nastavnog i nenastavnog osoblja koja će se financirati iz programa Erasmus (ispravak od 25.4.2012.)
 2. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu održavanja nastave – nastavno osoblje
 3. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu stručnog usavršavanja – nastavno i nenastavno osoblje
 4. Europass obrazac za životopis
 5. Upute za prijavu na Natječaj i pojašnjenja
 6. Tablica iznosa za životne troškove (iznosi izraženi u EUR)
 7. Zajednički europski referentni okvir za jezike (ZEROJ/CEFR) – tablica razina jezičnih vještina
 8. Prijavni obrazac za osobe s invaliditetom
Renata HranjecDesign by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,