Broj posjeta:
2458369
15.04.2013. u 15:00
Uređeno: 15.04.2013. u 15:03
Produžetak Natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS stručna praksa za studente u ak. god. 2012./13.

Sveučilište u Zagrebu raspisuje produžetak natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS stručna praksa za studente za ak. god. 2012./13.

Rok za predaju kompletne prijavne dokumentacije ECTS koordinatoru na fakultetu / akademiji: odmah, do popunjenja odobrene kvote mjesta, a najkasnije do 15. svibnja 2013. u 12:00.

KLASA: 605-01/12-22/28
URBROJ: 380-153/131-13-303


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU


na temelju obavijesti o analizi prvog izvješća za projekt 2012-1-HR1-ERA02-01981 aktivnost Individualna mobilnost potprograma Erasmus, Poziv na natječaj Programa za cjeloživotno učenje za 2012. godinu Agencije za mobilnost i programe EU raspisuje
 

PRODUŽETAK NATJEČAJA
za sudjelovanje u Programu ERASMUS stručna praksa za studente za ak. god. 2012./13.

 

 

OPĆI DIO


Natječaj se odnosi na stručnu praksu studenata Sveučilišta u Zagrebu na inozemnoj ustanovi u državama članicama Europske unije u ak. god. 2012./2013. Važeće razdoblje u kojem se može realizirati aktivnost mobilnosti unutar programa Erasmus u akademskoj godini 2012./13. jest 01. lipnja 2012. do 30. rujna 2013.
 

Studenti Sveučilišta u Zagrebu mogu započeti stručnu praksu najkasnije 30. lipnja 2013., a ista se mora završiti najkasnije s 30. rujna 2013. Praksa se mora održati u kontinuitetu i student je u ustanovi dužan odrađivati puno radno vrijeme. Trajanje stručne prakse je minimalno 3 mjeseca, a maksimalno 5 mjeseci. Studentima je na raspolaganju maksimalno 21 mjesto, ovisno o trajanjima individualnih mobilnosti (ukupno 65 mjeseci).
 

Stručnu praksu studenti mogu obavljati u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe, i to isključivo u državama članicama EU: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika Britanija.
 

Stručnu praksu nije moguće obavljati u:

- u zemljama koje nisu članice EU

- europskim ustanovama (popis dostupan na http://europa.eu/agencies/)

- ustanovama koje upravljaju programima Europske unije

- diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu (veleposlanstvima, konzulatima)

Napomena:

Stručnu praksu moguće je obaviti u ostalim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu (npr. školama, kulturnim institutima itd.) pod uvjetom da razdoblje mobilnosti ima međunarodni karakter. To znači da će student kroz stručnu praksu u takvoj ustanovi steći iskustva koja ne bi mogao steći da sličnu praksu obavlja u Republici Hrvatskoj.
 

Na Natječaj se mogu prijaviti redoviti i izvanredni studenti preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija Sveučilišta u Zagrebu koji imaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke druge države sudionice Programa (države EU, EFTA države + Turska i Makedonija), status izbjeglice, osobe bez državljanstva ili s registriranim stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj.

Erasmus studenti ostaju upisani na matičnoj ustanovi Sveučilišta u Zagrebu i taj status su dužni zadržati tijekom cijelog boravka na stručnoj praksi. Ako pripadaju kategoriji studenata koji ili u potpunosti ili djelomično sami financiraju svoj studij, za vrijeme trajanja mobilnosti dužni su nastaviti plaćati školarinu matičnoj ustanovi.

 

IZNOS FINANCIJSKE POTPORE STUDENTIMA ZA AK. GOD. 2012./2013.


Financijska potpora studentima za ak. god. 2012./13. raspodijeljena je u tri kategorije, ovisno o zemlji u koju student odlazi:

1. Studenti koji odlaze u Bugarsku ili Rumunjsku – iznos potpore 400 EUR mjesečno
2. Studenti koji odlaze u Estoniju, Poljsku, Litvu ili Latviju – iznos potpore 450 EUR mjesečno
3. Studenti koji odlaze u ostale zemlje EU (Austrija, Belgija, Cipar, Češka Republika, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska ili Velika Britanija) – iznos potpore 500 EUR mjesečno.

Studentu se financira prvih 6 odobrenih mjeseci stručne prakse. Sveučilište stipendiju isplaćuje u dvije (2) rate u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji određuje Agencija za mobilnost i programe EU. Prva rata isplaćuje se prije odlaska na razmjenu, u roku od 45 dana nakon potpisivanja Ugovora o financiranju, a druga rata, ako na nju student ostvari pravo, isplaćuje se nakon povratka sa stručne prakse.
 

Studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore, ovisno o stupnju invaliditeta. Uz prijavu je potrebno priložiti i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.

 

NAPOMENE:

1. Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus sredstava pokriva samo dio životnih troškova u inozemstvu. Studenti su dužni informirati se o troškovima života u stranoj zemlji prije prijave na Natječaj.

2. Financijsku potporu ne mogu dobiti studenti ukoliko se njihov boravak paralelno financira iz sredstava Europske unije. Nacionalne/lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.

3. Tijekom studija (sva 3 stupnja) studenti mogu samo jedanput dobiti financijsku potporu za stručnu praksu u okviru programa Erasmus.

 

 

PRIJAVA
 

Student sam ili u dogovoru s ECTS-koordinatorom/mentorom na fakultetu/akademiji pronalazi ustanovu/tvrtku na kojoj će obavljati stručnu praksu.
 

Studenti su dužni ispuniti prijavni obrazac i priložiti sve potrebne dokumente:
 

1. isprintani pdf prijavnog obrasca - potpisan od studenta i ECTS koordinatora na sastavnici (potpis i pečat);

2. prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u studentskoj službi matičnoga fakulteta ili akademije (na hrvatskom jeziku) i potvrdu o upisanom semestru;

3. životopis na engleskom jeziku (na Europass obrascu);

4. pismo motivacije na engleskom jeziku koje uključuje i opis plana aktivnosti (do 400 riječi);

5. Acceptance Confirmation – potvrda strane ustanove o prihvaćanju studenta na Erasmus stručnu praksu;

6. dokaz o znanju jezika zemlje u koju ide ili na kojem će obavljati praksu, s navedenim stupnjem znanja po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR);

Potvrde o znanju jezika koje se prihvaćaju:

a. ako je student položio jezik na fakultetu – min. 2. godine, fakultet izdaje potvrdu o dovoljnom znanju jezika,
b. potvrda škole stranih jezika (važeća je i potvrda Centra za strane jezike Filozofskog fakulteta u Zagrebu), ili
c. međunarodni certifikati.

7. za studente s invaliditetom – potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.
 

Potpuna originalna dokumentacija predaje se ECTS koordinatoru na fakultetu/akademiji.

Osnovni kriteriji za odabir studenta su pismo motivacije, planirane aktivnosti studenta i očekivani rezultati.

ECTS koordinator fakulteta/akademije odobrava prijavu studenta i njegov odabir stručne prakse svojim potpisom na prijavni obrazac i zatim predaje dokumentaciju Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

 

Rok za predaju kompletne prijavne dokumentacije ECTS koordinatoru: odmah, do popunjenja odobrene kvote mjesta, a najkasnije do 15. svibnja 2013 u 12:00 sati.

 

Nepotpune prijave, prijave na neodgovarajućem obrascu i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu obavijestit će odabrane kandidate o daljnjim koracima za provedbu prakse.

 

Odabrani kandidati sklopit će:

1. Training Agreement and Quality Commitment (Ugovor o provedbi stručne prakse, koji definira plan aktivnosti i vezu stručne prakse sa studijem – student ovaj ugovor sklapa sa Sveučilištem u Zagrebu i ustanovom/tvrtkom u koju odlazi)

2. Ugovor o financiranju mobilnosti (sa Sveučilištem u Zagrebu)

3. policu zdravstvenog osiguranja (s osiguravajućom kućom), koja uključuje putno osiguranje i osiguranje od nesreće, osiguranje od odgovornosti i osiguranje od nezgode.


Završni rezultati Natječaja i odluka o financijskoj potpori objavit će se na internetskim stranicama Ureda za međunarodnu suradnju na http://international.unizg.hr/.
 

 

POSEBAN DIO

Obrasci i linkovi:

o Link za prijavu: https://unizg.moveonnet.eu/moveonline/outgoing/welcome.php

o Imena i kontakti ECTS koordinatora akademija i fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja/medjunarodna_suradnja/osobe_za_kontakt

o Acceptance Confirmation

o Training Agreement and Quality Commitment

o Upute studentima odabranima za ERASMUS stručnu praksu (Produžetak Natječaja)

o Erasmus studentska povelja

o Zahtjev za izmjenu trajanja mobilnosti radi reguliranja subvencionirane prehrane - uskoro dostupno!

o Mjesečno izvješće

o Work Experience Confirmation

o Završno izvješće

 

 

Gore navedeni obrasci objavljeni su na stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, http://international.unizg.hr/.

 

URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Kontakt e-mail: placement@unizg.hr

Telefon: 01-4698 107

Tajana NikolićDesign by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,